שמות משפחה שהם ראשי תיבות

אין לכלול בחלון החיפוש גרשיים. לדוגמא- על מנת לחפש את ראשי התיבות רש”י יש לחפש – רשי

הסברראשי תיבות - שמות משפחה
אך טוב לישראל סלהאטלס
אני מאמין באמונה שלמהאמב"ש
בני אב בית דיןבאב"ד
בן רבי אשר, בן ר' יחיאל, מגדולי הפוסקים ומפרשי התלמוד (1250-1327). היה רב באשכנז וב-1303 עזב ונדד לספרדונתמנה רב בטולדו.בן הרא"ש
בני קדושיםב"ק
בן כבוד הרבבכ"ר / בכור
בן הרבבה"ר
בן רבי אלכסנדר זיסקינדברא"ז
בני רבי יהודה ליוא (המהר"ל מפראג)בריל
בן רבי שמואל או בן רבי שלמה ברש
הקדוש אשכנזי רבי יצחק (לוריא)האר"י
הורוביץ רבי ישעיהו הלויהשל"ה
ואהבת לרעך כמוךולך
זרע קודשז"ק
זרע קדושי שפיירא (העיר שפייר בגרמניה)זק"ש
חזק בתורה לאורך ימים טוביםחביליו
חייא ראש לגליל פוליןחרל"פ
יעקב עמדן בן צבייעבץ
למדנים וניני צדיקיםלונץ
מגזע הרב שמואל קיידנובמהרש"ק
מורנו הרבמוה"ר
מזרע אהרון הכהןמזא"ה
מנצר ישימני
מאמר רבותינו זכרם לברכהמרזל
סגן לויסגל
ענתבי, דוויק, סיטון (קשרי חיתון בין 3 משפחות)עדס
צאצאי צדיקים קדושיםצ'צ'יק
קדוש בן קדושקבק
ראש אב בית-דיןראב"ד
רבי משה איסרלישרמ"א
רבי משה בן מימוןרמב"ם
רבי שלמה יצחקירש"י
שלוחה/שליח דרבנן (שליח מא"י לאיסוף כסף ללומדי תורה עניים)שד"ר
שוחט ובודקשו"ב
שלמה זלמן רובשובשז"ר
שליח ציבורש"ץ

ראשי תיבות וקיצורים

אין לכלול בחלון החיפוש גרשיים. לדוגמא- על מנת לחפש את ראשי התיבות רש”י יש לחפש – רשי

הסברראשי תיבות וקיצורים
אדוני אבי זקניאא"ז
אדוני אבי מוריאא"מ
אדוני אבי מורי ורביאאמו"ר
אב בית-דין (דיין ראשי בבית דין, לפעמים הכוונה לרב העיר)אב"ד
אדוננו מורנו ורבנו (כינוי כבוד בקרב חסידים לצדיק מנהיג העדה)אדמו"ר
א' דראש חודשא'ד'ר'ח
אשת חילא"ח
איש ירא אלוהיםאי"א
אבינו עליו השלוםאע"ה
אשת רבא'ר'
בן כבוד הרבבכ"ר / בכור
בן הרבבה"ר
בערב שבת קודשבעש"ק
בן רביבר'
גאון אב בית דיןגאב"ד
האישההא'
הגאוןהג'
הושענה רבאהושע"ר
השם יקום דמוהי"ד
המורההמ'
הקהילה הקדושההק"ק / דק"ק
הרב הגאוןהרה"ג
הרב הקדושהרה"ק
זכותו יגן עלינוזי"ע
זכרונו/ה לברכהז"ל
זכר צדיק וקדוש לברכהזצוק"ל
זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבאזצוקללה"ה
זכר צדיק לברכהזצ"ל
ירא שמיםיר"ש
כבוד מורנו הרב הגאוןכמוהה"ר
לבריאת העולם (בלוח השנה העברי)לב"ע
מלומד בניסים (בשימוש בעיקר במודעות אבל אצל עדות המזרח)מלוב"ן
מורנו ורבנומו"ר
מורנו הרבמוה"ר
מורי הגדול ורב רבימהור"ר
מוצאי שבת קודשמוצש"ק
מנחם אבמנ"א
מנוחתו עדןמ"ע
נקרא בישיבה של מעלהנבל"ע
נשמתו בגן עדןנב"ע
נוחו עדןנו"ע
נפטר / נלקח לבית עולמונלב"ע
נרו יאיר / יאיר נרונ"י / י"נ
נשמתו עדןנ"ע
עליו השלוםעה"ש / ע"ה
ערב ראש חודשער"ח
פה נטמן / פה נקבר / פה טמון (בראש מצבה)פ"נ / פ"ט
קהילת קודשק"ק
ראש אב בית-דיןראב"ד
שלוחה/שליח דרבנן (שליח מא"י לאיסוף כסף ללומדי תורה עניים)שד"ר
שוחט ובודקשו"ב
שיחיה לאורך ימים טובים, אמןשליט"א
שליח ציבורש"ץ
שבת קודשש"ק
תלמיד חכם ת"ח
תהי מנוחתו/ה כבודתמ"כ
תהי נשמתו/ה צרורה בצרור החייםתנצב"ה
נגישות