האתר של עמותת עיל"ם עבר למשכן חדש
אתר זה הוא עותק ישן של אתר עיל"ם.
אם הגעתם לאתר זה, אנא סגרו את כל הטאבים בדפדפן ומחקו היסטוריית גלישה על מנת להגיע לאתר העדכני.
אם הבעיה נמשכת יש לשלוח מייל לכתובת: urishahaff@gmail.com

שמות משפחה שהם ראשי תיבות

אין לכלול בחלון החיפוש גרשיים. לדוגמא- על מנת לחפש את ראשי התיבות רש"י יש לחפש – רשי

ראשי תיבות - שמות משפחההסבר
אטלסאך טוב לישראל סלה
אמב"שאני מאמין באמונה שלמה
באב"דבני אב בית דין
בהרבבן הרב
בן הרא"שבן רבי אשר, בן ר' יחיאל, מגדולי הפוסקים ומפרשי התלמוד (1250-1327). היה רב באשכנז וב-1303 עזב ונדד לספרדונתמנה רב בטולדו.
ב"קבני קדושים
בכ"ר / בכורבן כבוד הרב
בה"רבן הרב
ברא"זבן רבי אלכסנדר זיסקינד
ברילבני רבי יהודה ליוא (המהר"ל מפראג)
ברשבן רבי שמואל או בן רבי שלמה
ברבש "בן רבי בונים שמואל" . מתועד כשם משפחה יהודי במאה ה-19 באוקראינה. (מתוך אתר בית התפוצות).
גץגר צדק
האר"יהקדוש אשכנזי רבי יצחק (לוריא)
השל"ההורוביץ רבי ישעיהו הלוי
ולךואהבת לרעך כמוך
ז"קזרע קודש
זק"שזרע קדושי שפיירא (העיר שפייר בגרמניה)
חביליוחזק בתורה לאורך ימים טובים
חרל"פחייא ראש לגליל פולין
יעבץיעקב עמדן בן צבי
כץכהן צדק
לונץלמדנים וניני צדיקים
מהרש"קמגזע הרב שמואל קיידנוב, או מגזע הרב שלמה קרלינר
מוה"רמורנו הרב
מזא"המזרע אהרון הכהן
מנימנצר ישי
מרזלמאמר רבותינו זכרם לברכה
סגלסגן לוי
עדסענתבי, דוויק, סיטון (קשרי חיתון בין 3 משפחות)
צ'צ'יקצאצאי צדיקים קדושים
קבקקדוש בן קדוש
ראב"דראש אב בית-דין
רלב"גרבי לוי בן גרשום/גרשון
רמ"ארבי משה איסרליש
רמב"םרבי משה בן מימון
רש"ירבי שלמה יצחקי
שד"רשלוחה/שליח דרבנן (שליח מא"י לאיסוף כסף ללומדי תורה עניים)
שו"בשוחט ובודק
ש"ך"שפתי כהן"
שז"רשלמה זלמן רובשוב
ש"ץשליח ציבור
אדר"ת(הרב) אליהו דוד רבינוביץ' תאומים

ראשי תיבות וקיצורים

אין לכלול בחלון החיפוש גרשיים. לדוגמא- על מנת לחפש את ראשי התיבות רש"י יש לחפש – רשי

ראשי תיבות וקיצוריםהסבר
אא"זאדוני אבי זקני
אא"מאדוני אבי מורי
אאמו"ראדוני אבי מורי ורבי
אב"דאב בית-דין (דיין ראשי בבית דין, לפעמים הכוונה לרב העיר)
אדמו"ראדוננו מורנו ורבנו (כינוי כבוד בקרב חסידים לצדיק מנהיג העדה)
א'ד'ר'חא' דראש חודש
אדר"ראדר ראשון
אדר"שאדר שני
אה"קארץ הקודש
א"חאשת חיל
אי"אאיש ירא אלוהים
אע"האבינו עליו השלום
א'ר'אשת רב
ב"בבני ביתו; במהרה בימינו
בכ"ר / בכורבן כבוד הרב
בה"רבן הרב
בעש"קבערב שבת קודש
בר'בן רבי
גאב"דגאון אב בית דין
הא'האישה
הג'הגאון
הושע"רהושענה רבא
הי"דהשם יקום דמו
הי"והשם ישמרו ויגאלו
המ'המורה
הק"ק / דק"קהקהילה הקדושה
הרה"גהרב הגאון
הרה"קהרב הקדוש
זי"עזכותו יגן עלינו
ז"לזכרונו/ה לברכה
זצוק"לזכר צדיק וקדוש לברכה
זצוקללה"הזכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא
זצ"לזכר צדיק לברכה
יר"שירא שמים
כמוהה"רכבוד מורנו הרב הגאון
לב"עלבריאת העולם (בלוח השנה העברי)
לפ"קלפרט קטן (ציון התאריך העברי של השנה בלא רישום האלפים)
מלוב"ןמלומד בניסים (בשימוש בעיקר במודעות אבל אצל עדות המזרח)
מו"רמורנו ורבנו
מוה"רמורנו הרב
מהור"רמורי הגדול ורב רבי
מוצש"קמוצאי שבת קודש
מנ"אמנחם אב
מ"עמנוחתו עדן
נבל"ענקרא בישיבה של מעלה
נב"ענשמתו בגן עדן
נו"ענוחו עדן
נלב"ענפטר / נלקח לבית עולמו
נ"י / י"ננרו יאיר / יאיר נרו
נ"ענשמתו עדן
עיה"קעיר הקודש
עה"ש / ע"העליו השלום
ער"חערב ראש חודש
פ"נ / פ"טפה נטמן / פה נקבר / פה טמון (בראש מצבה)
צ"וצדיק וישר
ק"קקהילת קודש
ראב"דראש אב בית-דין
שד"רשלוחה/שליח דרבנן (שליח מא"י לאיסוף כסף ללומדי תורה עניים)
שו"בשוחט ובודק
שו"תשאלות ותשובות (בראשי תיבות: שו"ת) הוא כינוי לאחת מהסוגות הענפות והפוריות בספרות התורנית, בעיקר בתחום ההלכה. השו"ת מכיל מאגר של שאלות ותשובות הלכתיות, אשר נשאלו על ידי הציבור הרחב, ונענו על ידי רב אחד או קבוצה של רבנים.
שליט"אשיחיה לאורך ימים טובים, אמן
ש"ץשליח ציבור
ש"קשבת קודש
תובב"אתבנה ותכונן במהרה בימינו אמן
ת"חתלמיד חכם
ת"מתבורך מנשים
תמ"כתהי מנוחתו/ה כבוד
תנצב"התהי נשמתו/ה צרורה בצרור החיים
נגישות