משה גולן

יושב ראש העמותה

052-3423222


רבקה יוגב

מזכירת העמותה

054-4524388


אברהם ששון

גזבר העמותה

052-8641223


אביעד בן יצחק

חבר ועד

052-8904306


רותי יהב

קשרי חברים

054-8371116


נגישות